Thứ Tư, tháng 4 29, 2015

* Đau

Mưa thu tưởng lệ em tuôn,
Công viên vắng lặng suối nguồn tinh không.
Còn gì không ! về với chồng,
Lòng ta quặn thắt,tơ hồng em vương.

Ảnh Đức Tuấn fb