Thứ Sáu, tháng 6 23, 2017

* 55 năm spqn

55 năm
dóng hồi chuông,
Nhắc nhau
tìm lại
con đường từng qua !
Ảnh bll.spqn
Thời gian...
gì cũng xóa nhòa,
Nhưng ta còn bạn,
như hoa đương mùa.
55 năm
về trường xưa,
Dư hương biển mặn
gió mùa hè thu.
Hàng dương mấy lớp
bạch đầu,
Con ve còn tỉ tê sầu
mùa sang.
55 năm
quán bên đàng,
Đón đưa vạn khách
lòng mang kiến đời.
Từ muôn nơi
dẫu xa xôi,
Gặp nhau ... cho thỏa
ngàn lời mến thương.
55 năm
sư phạm Quy nhơn!