Thứ Năm, tháng 6 08, 2017

* Vẽ tôi

Tự sướng
vẽ mình không phải ai,
Họa đi họa lại
chẳng giống rồi.
Ảnh bxl fb.
Mới biết rõ ngay
tài bút kém,
Hay là vớ vẩn
tưởng tư ai !
Nhớ người
sao tôi muốn vẽ tôi !
Mới hay...giấu nhẹm
chẳng xong rồi,
Cái tâm chân chất
đời lấy mất.
Tuổi mục đầu
bản tánh mãi lôi thôi .