Thứ Ba, tháng 6 30, 2020

* Quăng chài

Muốn nối nghề cha 
nghiệp quăng chài,
Mưa to 
biển sóng ...hải hùng tôi,
Internet.
Cha buồn tự nhủ 
sao sắp nhỏ,
Không như cha
bương sóng gió một đời!