Chủ Nhật, tháng 10 31, 2021

* Chọc Mẹ cười

Cho tôi chia sẻ
lời vui,
Cù lét mẹ cười 
mãn nguyện lòng con.
Sương thu 
còn trải đầu non,
Lối vẻ bên mẹ 
như còn vời xa.
Corona Vũ Hán 
thiệt là…
Ảnh Bạch Xuân Thịnh
Nhiều nghìn năm trước 
còn đây,
Luôn chịu áp bức 
họa này nhiễu nhương.
Bao giờ 
cho hết tai ương?
Sống chung với lũ 
trăm đường xót xa.
Nạn Trung Hoa 
khốn thiệt mà…