Thứ Sáu, tháng 12 31, 2021

* Tiễn anh Quang

 Chán rồi sao 
cõi Ta Bà!
Vội vàng về bến Phật Đà (*) 
linh thiêng.
Ảnh fb bxt 
Nam mô tiễn biệt… 
ưu phiền,
Nương nhờ nghiệp báu 
an miền vãng sanh.
Nam mô 
tánh giác yên lành!

(*) Adida Tây Phương Cực Lạc quốc, niềm tin của người theo Đại thừa Phật giáo.