Thứ Bảy, tháng 12 18, 2021

* Khoá hả

Tại sao phải khoá 
lại rồi?
Nếu như…vĩnh viễn 
cuộc đời ra sao?
Ảnh Internet.
Sẽ không còn 
những ước ao?
Uổng ghê! Tạo hoá…
biết bao công dày!
Cho em 
có thể hôm nay?