Thứ Năm, tháng 12 09, 2021

* Đêm Hawaii 12/21

 Đêm ở Ha-Wai-i!
Sao mờ trên khung ảnh,
Men nghiêng nửa người say,
Có gì sau mùa dịch,
Ảnh fb. bxl.
Vui dạo khúc sum vầy,
Lũ chúng mình còn đây,
Thời gian tựa áng mây,
Bóng xế xua tan…ngày…