Thứ Sáu, tháng 9 23, 2022

* Hủ rượu

 Còn ai ngu miết như mình?
Ghét tận xương tủy giữ tình không phai!
Hàng Tàu mua sắm để xài,
Tìm mãi hàng Việt trong ngoài thấy đâu?
Phải chi kỹ thuật thâm sâu...
Ảnh bxl