Thứ Hai, tháng 9 05, 2022

* Thuốc đông y

 Uống hết 5 thang
bổ thêm 3,
Quyết trị đến nơi
đến chốn mà,
Dứt điểm phong hàn 
phường cảm mạo,
Đừng hòng nghịch ngợm
quấy rối ta.
Ảnh bxl
Đã có lương y
bậc tài ba,
Đến thăm chuẩn mạch
và kê toa,
Hốt ngay đặc vị 
liền tay chữa,
Dứt bệnh rồi 
tớ lại hát ca!
Nguồn thuốc đông y
vốn đại trà,
Không dùng
lãng phí của trời cho,
Quan tâm một chút
thêm điều lợi,
Giả làm sao được
lũ ba hoa!