Thứ Tư, tháng 9 21, 2022

* Giỗ bác BA gái

 Giữ gìn
phong tục nước nhà,
Giỗ là tưởng niệm
Ông Bà Tổ Tiên.
Hành theo
đạo lý tự nhiên,
Kính trên nhường dưới
mới yên phận người.
Ảnh bx Thảo