Thứ Sáu, tháng 9 30, 2022

* Thằng Long

 Rồi ...
Trần Long đã ra đi!(*)
Nói gì với Nó 
lời gì nữa đây? 
Phân ưu 
thân quyến nơi này, 
Nơi kia 
Nó đã xa bay cõi nào? 
Hiền nhân 
phước tựu đỉnh cao...

(*)Trần Văn Long, Cựu hs Cường Để Quy Nhơn 66-73.