Chủ Nhật, tháng 11 20, 2022

* Mặt sau ngày nhà giáo

 Bày ra chi cái ngày này,
Nhà giáo chân chính 
sướng sung gì cho cam?
Phụ huynh trong cảnh lầm than,
Chạy quà lo cáp 
có làm thiếu ăn. 
Thầy cô ơi 
nghĩ thật gần,
Trẻ con tội nghiệp 
đã biết phân nghĩa tình?
Tình cấp cao quà nên hình...
Không quà cáp tặng 
thông minh cũng đù!
Học thêm đêm 
dù đã học suốt ngày,
Để làm chi hỡi 
cái cày trên lưng. 
Học cho nghèo mạt
xin ăn?