Thứ Tư, tháng 11 09, 2022

* Với SUMO

 Chỉ tớ với mày 
Sumo ơi! 
Thương nhau nên mãi 
nhớ nhau quài, 
Ngày đi trốn 
để buồn không nói, 
Và lúc về giận dỗi 
chẳng nên câu...
Ảnh bxl
Về đây không 
quà cáp cho mi,
Chỉ biết đầu xoa
véo má trì,
Cho thỏa nhớ mong 
đầy 3 tháng, 
Thôi đừng hờn ta 
nữa mà chi!
Gặp lại mi sức khỏe 
tớ mừng, 
Lông vàng tự tại
nét ung dung, 
Nhưng sao lại không 
lên tiếng sủa,
Có phải muốn ta 
khỏi hãi hùng?