Thứ Hai, tháng 11 14, 2022

* Tại Pandemic

Thứ hai, cà phê với tờ báo sáng,
Ngộ nghĩnh vui về cái đề tựa ở trang 3,
Pandemic bundles of joy...
Không chỉ cười người tôi cũng cười tôi,
Ảnh Cafeteria. 
Làm gì lúc đó cho thời gian qua...?
4 bức tường chỉ đôi ta,
Hết ca hò hát rồi kkk múa lân, 
Nguy cơ chết sống kề gần,
Nên có kế hoạch kịp cần mai sau,
Sinh con tìm cháu đẻ mau...