Thứ Tư, tháng 11 23, 2022

* Chánh tu

 Tham, Sân, Si,...tự tâm người, 
Có trong bản tánh đổi dời nghiệp duyên. 
Tu hành chuyển hóa nhiễu phiền, 
Phát tâm Bồ Tát vượt miền trầm luân...
Ảnh fb.
Đừng vụng đạo thế nhân khinh?(*)
Đã tu nên giữ hạnh lành chánh tu.
Lợi danh... như đám sương mù,
Tan theo thời khắc xuân thu đông hè.
Và cuộc đời chỉ như giấc mơ!

(*) Có vị Bồ tát Thường Biết Khinh thường nói với quý thầy tu Tôi khinh các vị nhưng mà rồi quý vị cũng thành Bồ tát?