Thứ Sáu, tháng 11 11, 2022

* Sau 3 tháng (2)

 Thuở ra đi 
táo bên đường trụi lá,
Nay trở về cành lá 
lại xanh um.
Trời cuối xuân 
chút man mác ở lòng, 
Gợi cảm xúc
như còn trong mộng mị!
Ảnh bxl.