Thứ Tư, tháng 11 09, 2022

* 3 tháng rồi bên Mẹ

 Thế rồi 
3 tháng cũng qua, 
Ấy rồi 
dĩ vãng 
như là giấc mơ. 
Cứ vẫn mong 
mãi vẫn chờ,
Sum vầy kỳ hội 
vần thơ thành dòng...
Ảnh cô Những
Melbourne hạ-
Quy Nhơn đông!
Đôi nơi vạn dặm 
nỗi lòng đầy vơi.
Có gì gì 
lại về thôi...
Có gì gì cứ 
phải rồi lại đi.
Cuộc di cư ... như trường kỳ.
Chân chưa biết mỏi 
lòng thì đa đoan.