Thứ Sáu, tháng 11 18, 2022

* Lệch lạc

 Ngày nay 
Hoàng Trường Sa như thế, 
Còn cách nào 
cứu vãn được không? 
Phải chăng vì 
áp lực tỷ dân,
... hay vì dân Việt 
buông tay dần lặng thinh.
Ảnh internet 
Chiêu bài thanh trùng tham nhũng ... 
một siêu hình!
Gây lệt hướng sống 
sĩ phu đinh ninh mơ hồ,
Giặc nào nguy hại cơ đồ?