Thứ Tư, tháng 3 01, 2023

* Vào thu 2023

Ảnh bxl.

Sớm mai 
chút nắng tàn nhanh,
Thu ơi 
thu đến chi anh mơ màng.
Yêu em 
tình ấy lỡ làng,
Dỡ dang … 
để lại ta mang khối sầu.
Rồi em ơi 
tiếc thương nhau…