Thứ Ba, tháng 3 21, 2023

* Sáng thứ ba

…sau khi từ Perth trở lại Melbourne…
Tuy hai mà một 
Đạo Đời,
Tâm quy tựu được 
tuyệt vời ai hay.
Ảnh LTN.
Ngẫm nhìn 
thế sự đổi thay,
Như là giấc mộng 
phút giây đã từng.
Bình thường tự tại … 
điểm chung!