Thứ Năm, tháng 3 09, 2023

* Dìa Vũng

 Nẻo về 
xứ Vũng có xa,
Qua nhiều dồng cát 
quê cha ửng vàng.
Quằn vai mẹ 
nắng chăm chang,
Kịp phiên chợ mới 
xóm làng yên vui.
Ảnh fb.
Đếm từng con dốc 
khuyết bồi…
Quê tôi sóng nổi 
gió dồi đảo xa.
Biển bao quanh 
lớp lớp nhà,
Mái tranh vách đất 
và hoa bốn mùa.
Dã tràng chân sóng 
đuổi xô…