Thứ Năm, tháng 3 02, 2023

* Tâm an

Ảnh fb.
 Khuyên người 
Phật dạy giữ tâm an,
Trước mọi nghịch duyên 
khổ nguy nan,
Ơi là khó quá 
vô cùng khó,
Thiền tập 
đường về chánh tâm an!

Cõi ấy Niết bàn 
cõi tâm an,
Cửa lớn vào ra
lắm vội vàng,
Tìm đâu xa lắc 
xa lơ nữa,
Nơi mình có sẵn 
chẳng miên man!