Thứ Năm, tháng 3 16, 2023

* Buổi sáng

 Healthy Breakfast in Perth City!
Đến đâu 
sáng cũng cà phê,
Cũng tô mì gói 
xề xoà vẫy thôi.
Ảnh bxl.!
Đủ no bụng 
thế tốt rồi,
Lòng vui 
vì được bên người có ta.
Với giàn thiên lý 
nở hoa…