Thứ Hai, tháng 3 27, 2023

* Cụng ly

 Khi cụng ly 
tưởng nhau là bạn,
Phải rất thân 
chén tạc chén thù,
Ngỡ ngàng 
chẳng khác loài cu,
Xuân sang sớm gáy 
chiều thu dật dờ.
Ảnh fb

Một hai dô!
cạn nốt cốc này,
Cạn thêm chung nữa 
thế mới hay,
Mềm môi nói lộn
nào say,
Ngâm câu thơ cổ 
lúc này dễ nghe.

Bia vàng 
bọt trắng 
lòng hoan hỉ,
Vui tìm nhau
chỉ cốt xã giao,
Tiêu dao 
lạc thú thanh cao,
Bọt tan bia ngụi 
vườn Đào
buồn tênh!