Thứ Sáu, tháng 3 24, 2023

* Lẫu nấm

Cành táo xum xuê 
lá đổi màu,
Thu này 
đến muộn 
bởi vì đâu,
Không 
bao giờ nữa hờn man mác,
Dang díu chi 
em 
chỉ tủi sầu!
Ảnh LTN.

Có được bữa chay 
chắc nịch rồi,
Thân tâm thanh thản 
đoạn tình đau,
Cho mình 
giây phút buông hờn dỗi,
Ngẫm 
dáng thu 
thực tướng nhiệm màu!