Thứ Năm, tháng 3 09, 2023

* Nhuộm tóc

Tóc trắng
nhuộm dễ nên đen,
Tâm người lỡ tối
muốn được sáng
phải làm sao đây?
Ảnh Selfie
Sám hối, sám hối
mong thay!
Phụ thầy dối bạn
đức đâu làm người.
Mạo ngoại
chỉ cốt để vui…