Thứ Ba, tháng 8 28, 2012

* Oan ức.

Mình lập riêng blog (*),
Mời quý bạn đọc vui,
Chưa cần thiết dở hay,
Mà quả khổ rồi đây...
Lúc xưa lười không viết,
Rảnh rỗi cứ khuây khuây,
Nào hay thân bèo bọt,
Khó thoát tai kiếp này.

Theo như bóng tên bay,
Bài phải đăng hằng ngày,
Săn đề tài cập viết,
Không nghĩ đến dở hay.

Cho có bài mới ngay,
Lên trang cho bạn đọc,
Nhiều lúc chịu thi phi...
Cũng chẳng oan ức gi!

 Ghi chú :(*) một trang mạng