Thứ Tư, tháng 8 08, 2012

* Còn đầy.

Chân bước đi,
Lòng cố ghi,
Ngày vui đâu?
Em- mấy khi.Mưa buồn chi,
Ươn ướt mi,
Bóng xuân qua,
Anh- còn gì?
Sao còn đây,
Ngắm vầng mây,
Đầu ngọn cây,
Thương còn đầy.