Thứ Năm, tháng 8 09, 2012

* Một đôi.

Một trong hai,
Em tôi ơi,
Chọn đi thôi,
Hạ khắt rơi.

Một trong hai,
Chọn đi thôi,
Em tôi ơi,
Thu đến rồi.

Mình một đôi,
Em tôi ơi,
Đừng buông lơi,
Đông ấm hơi.

Mình có đôi,
Đừng buông lơi,
Em tôi ơi!
Xuân muôn nơi.