Thứ Sáu, tháng 9 22, 2017

* Hoa cỏ

Vẫn như hoa cỏ
bên đường,
Lắm màu sặc sỡ
làm vương mắt nhìn.
Ảnh của KH. Hoa lan đất.
Tâm tôi cứ động
không yên,
Trời !
Sao nhiều nỗi ưu phiền
thế kia.
Lòng trần muốn lánh
không lìa,
Tình trần tôi đã
nặng thề mười phương.
Cho tôi yêu
dẫu vô thường!