Thứ Ba, tháng 9 26, 2017

* Cùng Phạm Như Tá

Phạm Như Tá :
Ảnh thơ của Phạm Như Tá

Bạch Xuân Lộc:
Ai chẳng biết
xả buông đi là thoát tục,
Dứt ưu phiền
diệt đau khổ đời thường,
Nhưng mấy ai
đã xả được và buông!
Thân là tục
bởi tâm nguồn dung tục!