Thứ Tư, tháng 11 21, 2018

* 20/11-Nhà giáo Vn

Khi xã hội
biết tôn sư trọng đạo,
Thì nghiệp thầy
rõ cao quý làm sao!
Ảnh fb. 20/11
Là gương
tử tế cho đời,
Soi chung thế hệ
nên người hạnh thông.

Nhược bằng như
luân thường đảo lộn,
Đức độ thầy
chẳng đáng ngợi khen,
Tặng chi
một kỷ niệm chương,
Giả nhân, dối nghĩa ...
đâu đường hóa văn?

Trong một nước
có tôn tri trật tự,
Mỗi thầy cô
chẳng khác một thanh quan,
Chân liêm công trực
đàng hoàng,
Đâu phường vô sĩ
tham tàn hại dân!

Không có chỗ dung thân
bạo ngược,
Không có nơi cho
những cường hào,
Ác bá thức tỉnh
sống sao...
Cho tròn đạo lý
ngày nao học trường!

Lời thầy cô
con đường nhân nghĩa,
Kiến thức trao
tự tấm lòng vàng...
Tộc dân
hưng thịnh suy tàn,
Phải từ chánh giáo
bảo tàng mà suy!