Thứ Sáu, tháng 11 30, 2018

* TBH

Lưới trời tuy rộng
khôn cùng,
Nhưng không có được
một vùng cho ta!
Ảnh fb.
...Dụng
lòng tham và gian tà,
Ta sao hiểu thấu
Nghiệp là từ Tâm!
Mượn oai hùm
doạ dã nhân...
Uy phong dẫu chỉ một lần
sát na.
Gậy đập người
dội đầu ta...
Mở to tròng mắt
trông hoa nhiều tầng.
Thấp cao thác đổ
dững dưng!
Kịp tu để thấy
đức Nhân con đường.
Sa chân lỡ bước
người thương,
Oan oan tương báo
Quả thường nào nguôi!
Có ngày ngất ngưởng trên ngôi,
Có ngày tưởng đến muôn đời ngục sâu!