Thứ Sáu, tháng 11 09, 2018

* Thu của Bonnie

Ảnh fb Bonnie
thu của Bonnie như
còn đây!
Dẫu đêm thấm lạnh
và ngày đẫm sương.
Dẫu hoa thôi nở
trong vườn,
và tôi còn giữa
nghê thường chơi vơi!
người như
chiếc bóng bên người!