Thứ Hai, tháng 11 12, 2018

* Lại tham nhũng

Làm sao diệt tận
ở nước tôi?
"Tham nhũng"
lan tràn khắp mọi nơi,
Ảnh fb. bxl.
Đừng trách
chi nhau thêm phiền nhiễu,
Ai được quyền
cũng cứ vẫy mà thôi!

Phải làm gì
chứ để vậy ai coi?
5 nghìn năm
văn hiến sáng ngời,
Việt tộc trường tồn
qua nguy khốn,
Kẻ thù nào
cũng đánh thẳng không lơi!

Cam chịu đắng cay
đã bao đời,
Bất công trong những
cơ cấu tồi,
Vắng bóng Sỉ, Liêm
và Tự trọng,
Chưa nói gì
thiếu Nhân bản sinh sôi!

"Tham nhũng" có
là giặc hay không?
Cái thứ sản sinh
tự tâm lòng,
Không qua kiểm soát
bằng dân chủ,(*)
Thì luật quyền
có đó cũng như không!

Làm sao diệt tận
ở nước tôi?
"Tham nhũng"
lan tràn khắp mọi nơi,
Đừng trách
chi nhau thêm phiền nhiễu,
Ai được quyền
cũng cứ vẫy mà thôi!

(*) phải có nhiều chính đảng kiểm soát nhau.