Thứ Ba, tháng 11 20, 2018

* Nạ giòng

Oh! hắn đây rồi
Bùi Hiền đây,
Đứng ở đâu
- như trên đất của Tàu!
Ảnh fb.
Hắn theo sách lược
trăm năm cấy.
Đến ngày này
cho trổ giống! hèn chi...

Thật như Tàu con
phải không?
Cũng nên đổi họ
"Hán" kịp cần,
Và "Nô"
thay tên "Hiền" sửa lại,
Để về sau
khỏi mang tiếng nạ giòng!

Còn bao nhiêu đứa
như "Hán Nô",
Núp bóng
toà cao kín mái che,
Âm thầm xây móng
đời vong bản,
Vạch trần mặt thật
đững lầm nghe!

Giáo sinh sư phạm
được bán dâm,
Quốc sách hay
Tàu Cộng nghiệt thâm,
Có Bùi Hiền
cả Phùng Xuân Nhạ!
Đổ xô nền văn hiến
tự nghìn năm.

Chúng nói tiếng Việt Nam
phải không?
Ấp a ấp úng
chẳng nên vần,
Sao làm giáo dục
hay thế nhỉ,
Chắc mai này
ngôn ngữ mới ... "ngọng câm"!