Thứ Năm, tháng 11 01, 2018

* Tự

Thu đã tàn chưa
mà lập đông!
Có chăng thu
u uẩn tự lòng,
Ảnh fb Nguyên Thâm.
Cho đêm sương
trải lời trăn trối,
Giá rét còn xa
tự tháng 5...