Thứ Ba, tháng 11 06, 2018

* Giải thoát

Thân, ngũ uẫn
trả về cát bụi,
Thì sá gì
ở đó hay đây,
Ảnh Wikipedia
Thế gian,
vũ trụ dường này,
Một đời chưa đủ
thoát dây hữu hình!

Thân, tuy nhỏ
đủ cho mình hiểu,
Thật khó thay
vượt thoát trầm luân,
Thế gian
vũ trụ mịt mùng,
Gần xa không thấu
cõi lòng thế nhân!