Thứ Bảy, tháng 11 24, 2018

* Đi bầu 24112018

Tôi đi bầu sáng nay,
Là công dân xứ này,
Chọn người theo ý nguyện,
Như một việc ... thẳng ngay!
Ảnh fb.bxl.
Vic-to-ri-a bang,
Lưỡng viện cũng rõ ràng,
Ai chăm công việc nấy,
Dân chọn giao để làm!

Sáng nay tôi đã bầu,
Quyết định người phải thay,
Trong quốc hội muôn màu,
Nhiều đảng phái đua nhau!

Nhiều chủ trương có khác,
Dân quyết chọn làm đầu,
Không ai quyền xâm phạm,
Pháp luật cuộn dây neo!

Ba sáu năm ở đây,
Nhiều lần thay khác đảng,
Nền công lý nơi này,
Dân quyền tuyệt vời thay!