Thứ Hai, tháng 1 21, 2019

* Carol Vân Anh

Lén nhìn em
từ sau lưng là vô phép,
Nhưng biết sao
trong giây phút nặng lòng,
Ảnh fb. Ngô Chương.
Gì đâu nào
Vân Anh biết không.
Anh chịu ngã giá
cho đời này gông anh vào tay em đó!
Nhưng phải chăng
đã có người lo gác cửa?
Thế thì thôi
" hạnh phúc " là câu chúc
gởi về em.