Thứ Tư, tháng 1 16, 2019

* Trèo cao

Chơi cho đúng chỗ
xưa rồi,
Ngày nay
nhiều kiểu lạ đời ai chê.
Ảnh fb. Bùi Trọng Trí.
Mui xe thay chốn
phòng the,
Đông người dòm ngó
có phê chăng nào.
Trèo cao
biết giá của cao?
Lật lọng chơi chạy
ngả nhào hổ danh.
Nực cười
con mực bồng chanh,
Cho quan tôi học
giữ mình nên thân.
Phi trường
máy chụp xa gần,
Muốn thoát ống kính
chỉ cần thẳng ngay.
Vốn người thời,
của người đời!