Thứ Năm, tháng 1 17, 2019

* Tự thường

Qua nhanh
một thoáng cái vèo,
65 năm đã leo
đèo nhân sinh,
Ảnh fb. bxl.
Hoa thời gian
thật vô cùng xinh đẹp,
Thân chưa đủ cao
nhưng không còn thấp
với bạt ngàn...
Cảm ơn đời cho lắm
chuyến đò ngang,
Ru tôi từ thuở
Mẹ cưu mang trong lòng.
Trôi cùng vạn vật
dòng chung,
Nước sông còn chảy
mông lung tự thường...