Thứ Ba, tháng 1 08, 2019

* Nhớ Đống Đa

Tết về
thêm nhớ Đống Đa,
Vạn quân Thanh xác
can qua phơi thành.
Ảnh fb. Nguyễn Thế Anh.
Nhớ Ngọc Hồi,
nhớ Thăng Long.
Đoàn quân áo vải
thong dong cờ Đào.
Lịch sử Việt sáng
năm nao,
Hôm nay
còn chút tự hào
nào không?
Ai làm
bé nhỏ non sông?
Ai đem Marxist
cùm gông dân tình.
Cộng Tàu
một đám súc sinh!