Thứ Ba, tháng 1 15, 2019

* Lời của Diễm

Lũ chúng ta
mỗi người một khác,
Anh chăn dân
tôi thì kém hơn dân,
Ảnh fb.
Của thế gian
mỗi một đã có phần,
Sao mình cứ nhắm
vào dân mà cướp bóc.

Có tội cho anh không
vốn là người ăn học,
Cơm áo dân toan
để anh lo việc nước nhà,
Anh đem bán đứng
sơn hà,
Đổi lấy một tước
gọi là nhũng quan.

Tôi vì dốt
làm càn đáng tội,
Mình chẳng may nghèo
nên kém học hành,
Quẩn quanh
nơi xó chợ đầu gành,
Kiếm cơm không đủ
phải đành cướp thôi.

Bao giờ phải
ra trước dân nhận tội,
Dẫu chúng mình "ngày, đêm"
cướp khác nhau,
Được của to
anh chia cho người trong nhóm,
Còn tôi chút xíu
không đủ... nên gồng!

Án anh còn được
quan trên ban nhiều lộc,
Án cho tôi,
Diễm lại nói mút mùa.
Có khi buồn
ngồi nghĩ chuyện thi đua,
Mấy lời của Diễm mà
chua chát lòng!