Thứ Năm, tháng 1 31, 2019

* Nhắn tin

Như tin nhắn
từ 5 châu 4 biển,
Gởi đến người Trung Cộng
anh em,
Ảnh fb.
Vì hòa bình
nên kiềm chế lòng tham,
Đừng ngang ngược mà tan hoang
thảm bại!

Người 4 biển 5 châu
đoàn kết lại,
Yêu tự do bình đẳng
sẽ đứng lên..
Loài bạo tàn
và đế quốc gian tham,
Không có chỗ
sống cùng nhân loại!

Tin nhắn đã phát đi
toàn thế giới,
Đến Bắc kinh
và cả các chư hầu,
Những đám người mà
lòng dạ ngựa trâu,
Hãy thức tỉnh
vì mưu cầu nhân ái!

Vì Hoàng, trường sa
người Việt Nam nào ngại,
Sự hy sinh xứng đáng
những anh hùng,
Vì Tổ tiên
và con cháu Lạc Hồng,
Quyết giành lại
những đảo phần bị mất.

Không thể để yên cho giặc
dẫu chỉ là một tất đất...