Thứ Tư, tháng 3 27, 2019

* Cây hoang

Có ai ước như
cây mọc hoang trong sa mạc,
Mình thì không
vì sức đề kháng đã suy nhiều,
Ảnh fb.
Chịu làm sao
nguồn nóng chảy nắng đốt thiêu,
Nỗi cô độc
và cái rét của màn đêm u tịch!