Thứ Tư, tháng 3 13, 2019

* Qua Trường Sơn Đông

Nguyên khí Việt ẩn đâu đây,
Trường Sơn cao vút tuôn mây,
Hướng biển Đông chắn lũng Tây,
Tiếp Hoàng Liên giao Nam phủ!
Ảnh fb.bxl.
Đất nước hai vai cột trụ,
Nghìn năm gánh vác vụ chung,
Đường lên đỉnh những trùng trùng,
Hạnh phúc gian nan há ngại.
......