Thứ Bảy, tháng 3 02, 2019

* Leo núi Bà Quả

Chùng chân mỏi gối
vẫn đi,
Xem quê hương Việt
còn gì Việt Nam?
Ảnh fb.bxl
Dẫu như bán hết...
họ làm,
Chắc còn một chốn
giang sơn tim mình.
Yêu quê hương
mộng hồi sinh!