Thứ Bảy, tháng 3 02, 2019

* Chờ nắng

Tôi thắng mình hôm nay,
Ngày mai còn chưa biết,
Ảnh fb.bxl
Đường sỏi mòn khó đi,
Nghị lực phi thường thay...